Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied en heeft zich met name gespecialiseerd in echtscheidingen met internationale aspecten.

Het streven is om uw zaak zoveel mogelijk in onderling overleg met de ander op te lossen, maar als procederen nodig blijkt, dan gaan wij dat niet uit de weg.

Wij kunnen u (onder andere) van dienst zijn bij de navolgende kwesties:

  • echtscheiding / einde samenwoning
  • opstellen ouderschapsplan
  • verdeling na echtscheiding / einde samenwoning
  • afwikkeling huwelijks voorwaarden
  • gezagskwesties
  • omgangsregeling (verdeling zorg- en opvoedtaken)
  • alimentatie
  • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
  • verdeling pensioenaanspraken
  • erkenning / ontkenning vaderschap

Wij biedenook scheidingsbemiddeling aan. Scheidingsbemiddeling is een vorm van conflictoplossing waarbij de bemiddelaar de twee scheidende partijen helpt zonder juridische procedure, door via open overleg en onderhandeling tot een oplossing voor de gevolgen van de scheiding te komen.

Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Erfrecht

Wanneer een persoon overlijdt, laat hij of zij bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van een erflater vormen zijn of haar nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van die bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen.

Wanneer de erflater een testament heeft gemaakt, dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is opgenomen. Is er geen testament opgemaakt, dan bepaalt de wet wat de erfgenamen verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.
Nu de gezinssamenstellingen ingewikkelder worden, rijzen er ook meer – en ingewikkelder – geschillen tussen de verschillende erfgenamen. De notaris is de eerst aangewezen persoon om te proberen dergelijke geschillen tot een oplossing te brengen, maar dat lukt niet altijd.
Wij adviseren en procederen regelmatig in kwesties waarin vragen rijzen over bijvoorbeeld de geldigheid van een testament, of de uitleg daarvan. Ook zaken rond de vraag welke verdeling er dient plaats te vinden als er géén testament is, komen vaak voor.